the Iwan Reza in the Shah Cheragh Mosque, Shirazid: 1337 - date 01/05/2019
the Iwan Reza in the Shah Cheragh Mosque, Shiraz
<<>>