Santa Trinita Church, Florenceid: 615 - date 26/05/2015
Santa Trinita Church, Florence
<<>>